Plastic Mukt Abhiyaan, Nashik ,Maharashtra, 6th June, 2017