Gujarat Gaurav Maha Sampark Abhiyan at Sabarmati Vidhansabha at Karnavati -12 Nov 2017